1. Obecné informace

Ochrana osobních údajů
Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné v souladu s předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Užívání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak dle možností dobrovolně. Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.
Upozorňujeme na to, že přenos údajů po internetu (např. v komunikaci prostřednictvím e-mailu) může přinášet bezpečnostní rizika. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Oznámení o správci

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

ept GmbH
Bergwerkstraße 50
86971 Peiting
Německo
Telefon: (+49) 0 88 61/25 01 0
E-mail: sales@ept.de


ept connector s.r.o.
Úžlabí 868
CZ-357 09 Habartov
Tel.: +420 724 909 376
www.ept.cz/prace

Provozovna:
ept connector s.r.o.
Pohraniční stráže 44
CZ-357 03 Svatava

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména a e-mailové adresy).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho druhů zpracování údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí vyrozumění e-mailem bez požadavku na formu. Zákonnost zpracování údajů do odvolání souhlasu jím není dotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení předpisů o ochraně údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřenců ochrany osobních údajů naleznete na následující stránce: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=1829

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly ve standardním, strojově čitelném formátu předány vám či třetí straně. Případné přímé přenesení údajů na jiného správce bude možné pouze v technicky proveditelné míře.
Šifrování SSL
Z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, například poptávek, které nám pošlete jakožto provozovateli stránek, používáme šifrování SSL. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“ a v řádku prohlížeče je symbol zámku.
Pokud je aktivováno šifrování SSL, třetí osoby nemohou číst údaje, které nám předáte.
Informace, výmaz, zablokování
Máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, o jejich původu, příjemci a účelu zpracování údajů a dále máte právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a s dalšími otázkami ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Odmítnutí propagačních e-mailů
Použití povinně publikovaných kontaktních informací z tiráže k zasílání reklamních a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali, tímto odmítáme. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

2. Sběr údajů na naší webové stránce

Soubory cookie
Internetové stránky částečně využívají tzv. soubory cookie. Soubory cookie váš počítač nepoškozují a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané ve vašem prohlížeči.
Většina námi používaných souborů cookie jsou takzvané relační cookies. Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě.
Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o uložení souborů cookie a povolili je pouze v jednotlivých případech, vyloučit jejich přijetí pro určité případy nebo obecně a povolit jejich automatické při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Serverové logy
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných serverových lozích, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:
• typ prohlížeče a verze prohlížeče,
• použitý operační systém,
• URL odkazující stránky,
• název domény přistupujícího počítače,
• čas požadavku na server.

Tyto údaje nelze přiřadit k určité osobě. Ke slučování těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází. Vyhrazujeme si právo na dodatečné ověření údajů, pokud budeme mít signály svědčící o protiprávním užívání.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazníkového formuláře včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, budou uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Registrace na této webové stránce
Na našich webových stránkách se můžete registrovat a využít další funkce na webu. Takto zadané údaje používáme výlučně k tomu, abyste mohli využít nabídku či službu, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musejí být sděleny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.
O důležitých změnách, jako je rozsah nabídky, nebo o technických změnách, vás informujeme prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci.
Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí vyrozumění e-mailem bez požadavku na formu. Zákonnost zpracování údajů do odvolání souhlasu jím není dotčena.
Údaje shromážděné při registraci budeme uchovávat, dokud budete na našich webových stránkách registrováni, a následně je smažeme. Zákonem požadované doby uložení údajů

3. Zpravodaj

Údaje pro zpravodaj

Pokud chcete odebírat zpravodaj nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že s odběrem zpravodaje souhlasíte. Další údaje nejsou shromažďovány. Tyto údaje používáme výlučně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.
Udělený souhlas s ukládáním údajů a e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání zpravodaje může být kdykoli odvolán, například prostřednictvím příslušného odkazu ve zpravodaji.

CleverReach
Tyto webové stránky používají pro rozesílání zpravodaje CleverReach. Poskytovatelem je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Německo. CleverReach je služba, pomocí níž lze organizovat a analyzovat rozesílání zpravodajů. Údaje, které jste zadali za účelem odběru zpravodaje (např. e-mailová adresa), jsou ukládány na serverech CleverReach v Německu, resp. Irsku.
Naše zpravodaje rozesílané pomocí CleverReach nám umožňují analýzu chování příjemců zpravodaje. Mimo jiné lze analyzovat, kolik příjemců otevřelo zprávu se zpravodajem a kolikrát klikli na který odkaz. Pomocí takzvaného sledování konverzí lze kromě toho analyzovat, zda po kliknutí na odkaz ve zpravodaji proběhla předem definovaná akce (např. koupě produktu na našich webových stránkách). Další informace o analýze údajů prostřednictvím CleverReach získáte na adrese https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že zrušíte zasílání zpravodaje. Zákonnost zpracování údajů do odvolání souhlasu jím není dotčena. Pokud si nepřejete analýzu prostřednictvím CleverReach, musíte zrušit zasílání zpravodaje. Za tímto účelem je v každé zprávě se zpravodajem k dispozici příslušný odkaz. Dále můžete zpravodaj zrušit také přímo na webových stránkách.
Údaje sloužící k odběru zpravodaje u nás zůstanou uloženy až do zrušení odběru, a poté budou vymazány z našich serverů i serverů CleverReach. Údaje uložené u nás pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou zónu) tím nejsou dotčeny. Bližší informace najdete v ustanoveních týkajících se ochrany údajů společnosti CleverReach na adrese https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů
Uzavřeli jsme s CleverReach smlouvu o zpracování údajů a při užívání CleverReach se plně řídíme přísnými pokyny německých úřadů pro ochranu údajů.

4. Analytické nástroje a sociální média

Google Analytics
Tato webová stránka používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Anonymizace IP adresy
Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy V důsledku toho společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných zemích Evropského hospodářského prostoru před odesláním do Spojených států zkrátí. Jen ve výjimečných případech je IP adresa převedena na server společnosti Google v USA v plné verzi a zkrácena až tam. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace bude využívat k tomu, aby pro provozovatele webových stránek vyhodnocovala vaše používání webových stránek, sestavovala zprávy o aktivitách na webu a poskytovala další služby související s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Adresa IP zprostředkovaná vaším prohlížečem službě Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plug-in v prohlížeči
Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Tomu, aby společnost Google evidovala údaje vygenerované pomocí souborů cookie a údaje související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a stejně tak i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit rovněž tak, že si do prohlížeče stáhnete a nainstalujete plug-in dostupný na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Odmítnutí sběru údajů
Sběru údajů pomocí služby Google Analytics můžete zamezit klepnutím na následující odkaz. Vytvoří se tzv. opt-out cookie, který zakáže shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Zakažte službu Google Analytics.
Další informace o tom, jak jsou zpracovány uživatelské údaje ve službě Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zpracování údajů
Uzavřeli jsme s Google smlouvu o zpracování údajů a při užívání Google Analytics se plně řídíme přísnými pokyny německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické údaje v Google Analytics
Tento web používá funkci pro sledování „demografických údajů“ služby Google Analytics. Výsledkem toho mohou být zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu.
Tyto údaje pocházejí z reklamy společnosti Google dle zájmů uživatelů a z údajů třetích stran o návštěvnících. Tyto údaje nemohou být přiřazeny konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo můžete obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části „Odmítnutí sběru údajů“.

Google Analytics Remarketing
Naše webové stránky využívají funkce remarketingu Google Analytics ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick bez ohledu na zařízení. Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Tato funkce umožňuje propojovat cílové skupiny reklamy vytvořené pomocí remarketingu Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, a to bez ohledu na zařízení. Tímto způsobem lze zajímavá, personalizovaná reklamní sdělení, která byla upravena v závislosti na vašem dřívějším užívání a surfování na koncovém zařízení (např. Mobil), zobrazit také na jiném koncovém zařízení (např. tablet nebo PC).
Pokud jste poskytli příslušný souhlas, propojí Google za tímto účelem relaci prohlížeče webu a aplikace s účtem Google. Tímto způsobem lze na každém koncovém zařízení, na němž se přihlásíte do účtu Google, zapnout tato personalizovaná reklamní sdělení.
Na podporu této funkce shromažďuje Google Analytics ID uživatelů ověřená společností Google, která jsou propojena převážně s našimi údaji z Google Analytics v zájmu definování a vytvoření cílových skupin pro reklamu bez ohledu na zařízení.
Můžete trvale odmítnout remarketing/targeting bez ohledu na zařízení tím, že deaktivujete personalizovanou reklamu v účtu Google; příslušný odkaz je zde: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shromažďované údaje jsou v účtu Google sloučeny výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete dát nebo stáhnout u společnosti Google (čl. 6, odst. 1 písm. a GDPR). Při shromažďování údajů, které nejsou sloučeny v účtu Google (např. protože nemáte účet Google nebo jste sloučení odmítli), se shromažďování údajů zakládá na čl. 6, odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek k reklamním účelům.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google na adrese https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a sledování konverzí Google
Tyto webové stránky používají Google AdWords. AdWords je online propagační program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
V rámci Google AdWords používáme takzvané sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu společnosti Google, uloží se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč na počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dnů a neslouží k osobní identifikaci. Pokud návštěvník navštíví určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě neuplynula, společnost Google a my můžeme poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.
Každý klient Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Není tedy možné zpětně sledovat soubory cookie prostřednictvím webových stránek klientů AdWords. Informace získané prostřednictvím souborů cookies pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro klienty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískají však informace, pomocí nichž lze uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete stáhnout souhlas s použitím tím, že v nastavení prohlížeče zkrátka deaktivujete soubory cookie pro sledování konverzí Google. Nebudete tak zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Tyto soubory cookie se ukládají na základě čl. 6, odst. 1 písm. f GDPR.

Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval svou webovou stránku i svou reklamu.
Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google najdete v ustanovení o ochraně údajů Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o uložení souborů cookie a povolili je pouze v jednotlivých případech, vyloučit jejich přijetí pro určité případy nebo obecně a povolit jejich automatické při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Facebook Pixel
Naše webové stránky používají k měření konverze pixel pro sledování kroků návštěvníků od společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).
Lze tak sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Takto lze vyhodnocovat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické účely a pro průzkum trhu a optimalizovat tím budoucí propagační opatření.
Shromážděné údaje jsou pro nás jakožto provozovatele těchto webových stránek anonymní: nemůžeme vyvozovat závěry ohledně identity uživatelů. Údaje ale ukládá a zpracovává Facebook, takže je možné propojení s daným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje používat pro vlastní propagační účely v souladu se směrnicí společnosti Facebook o použití údajů. Facebook tak může umožnit zapínání reklam na svých stránkách i mimo ně. Toto používání údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.
V zásadách o ochraně údajů Facebook najdete další informace o ochraně soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences” v sekci nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Musíte být přihlášení na Facebooku.

Pokud nemáte účet Facebook, můžete jeho reklamu založenou na užívání deaktivovat na webových stránkách sdružení European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

YouTube
Na našich webových stránkách se používají plug-iny služby YouTube, kterou provozuje Google. Provozovatelem této služby je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některý z našich webů s podporou plug-inů YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Serveru YouTube je sděleno, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, umožňujete YouTube, aby chování při prohlížení přiřadila přímo k vašemu osobnímu profilu. Můžete se tomu vyhnout odhlášením z účtu YouTube.
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů
na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Zdroj: https://www.e-recht24.de
facebookInstagramtwitteryoutubexingLinkedIn